POŠTOVNÉ ZDARMA pri nákupe nad 46€

Zásady ochrany osobných údajov

Milí zákazníci,
vaše osobné údaje, ktoré ste vyplnili pri vytvorení objednávky na www.fatrahemp.sk, budeme spracovávať iba v nevyhnutných prípadoch na plnenie kúpnej zmluvy. Uchovávať ich budeme po dobu nutnú pre splnenie zmluvy a tiež po dobu, po ktorú bude možné účinne vykonávať práva a povinnosti z uzavretej zmluvy. Keďže by sme neradi stratili kontakt s vami – našimi súčasnými zákazníkmi, budeme vašu emailovú adresu spracovávať na zasielanie obchodných oznámení a pre remarketingové účely. Vzhľadom na charakter týchto obchodných oznámení vám nemôžeme presne povedať, ako dlho budeme vašu emailovú adresu spracovávať, ale určite to nebude dlhšie, než si budete priať. Ak už nebudete chcieť, aby sme vám naše obchodné oznámenia zasielali alebo inak spracovávali vaše osobné údaje na marketingové účely, stačí nám len napísať a my Vašu e-mailovú adresu zo zoznamu odstránime. Môžete nás tiež požiadať o prístup k vašim osobným údajom a údaje opraviť, vymazať alebo namietať proti ich spracovaniu. Rovnako tak máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov v prípade podozrenia, že spracovávame vaše údaje v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Zásady ochrany osobných údajov
Nižšie uvedené zásady ochrany osobných údajov sú platné pre všetky činnosti spracovania osobných údajov vykonávané firmou FATRA HEMP, s.r.o., IČO: 52403050, so sídlom Blatnica 174, 038 15 Blatnica, Slovensko, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 72390/L, e-mail: kontakt@fatrahemp.sk, telefónne číslo: +421 908 660 055 (ďalej len „Predávajúci“, „Spoločnosť FATRA HEMP“ alebo „prevádzkovateľ“) a to bez ohľadu na to, či sú osobné údaje poskytované a spracovávané prostredníctvom webovej stránky www.fatrahemp.sk, či pri inej činnosti pracovníkov firmy FATRA HEMP, s.r.o., a to v rozsahu, v akom sú na konkrétnu činnosť spracovania použiteľné. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje osôb využívajúcich E-shop (ďalej len „Užívatelia“) a osobné údaje osôb kupujúcich tovar na E-shope (ďalej len „Kupujúci“) v súlade s platnými právnymi predpismi – najmä v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “Nariadenie”) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

FATRA HEMP, s.r.o. je správcom osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. V prípade otázok, žiadostí a ďalších záležitostí týkajúcich sa osobných údajov a ich spracovania môžete využiť niektorý z týchto kontaktov:
Adresa pre doručovanie: Blatnica 174, 038 15, Blatnica
Telefónne číslo: +421 908 660 055
Kontaktný e-mail: kontakt@fatrahemp.sk

Vezmite, prosíme, na vedomie, že bez ohľadu na to, či prostredníctvom webového rozhrania nakupujete, registrujete sa na ňom alebo ho len navštevujete, je nutné sa riadiť týmito pravidlami, ktoré vymedzujú a upresňujú podmienky používania všetkých funkčných súčastí webového rozhrania.

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
-Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
-Oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
-Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je:
-Účely plnenia kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim spracúva spoločnosť FATRA HEMP nasledovné osobné údaje dotknutých osôb (Kupujúcich): meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, adresa na doručenie tovaru, meno a priezvisko osoby oprávnenej prevziať tovar.  Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.
-Zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít. Na marketingové účely spracúva spoločnosť FATRA HEMP nasledovné osobné údaje osôb (Užívateľov a Kupujúcich): meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo. Tieto osobné údaje spracúva prevádzkovateľ bez súhlasu dotknutých osôb na základe oprávneného záujmu (v prípade, ak ide o Kupujúcich) alebo na základe súhlasu dotknutých osôb (v prípade, ak ide o Užívateľov).
Predávajúci týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia informuje Kupujúcich a Užívateľov (ďalej spoločne aj ako “dotknutá osoba”) o nasledovnom:

a) totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
FATRA HEMP, s.r.o., so sídlom Blatnica 174, 038 15 Blatnica, IČO: 52403050, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 72390/L, e-mail: kontakt@fatrahemp.sk
b) kontaktné údaje zodpovednej osoby:
– zodpovednú osobu prevádzkovateľ nevymenoval;
c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania:
– účel plnenia kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – právny základ je zmluva (na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia),
– účel zasielania newsletterov alebo iných foriem priameho marketingu Kupujúcim – právny základ je oprávnený záujem (na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia),
– účel zasielania newsletterov alebo iných foriem priameho marketingu Užívateľom – právny základ je súhlas (na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia);
d) ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana:
– zasielanie newsletterov alebo iných foriem priameho marketingu, ktoré majú za cieľ zvýšiť predajnosť tovarov;
e) príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú:
– kuriérske (prepravné) spoločnosti,
– spoločnosť poskytujúca účtovné a daňové poradenstvo,
– spoločnosť poskytujúca webhostingové služby;
f) informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo, v prípade prenosov uvedených v článku 46 alebo 47 či v článku 49 ods. 1 druhom pododseku odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté:
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do žiadnej tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
g) doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie:
Doba spracúvania osobných údajov je doba do uplynutia premlčacích práv vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, nie však kratšia ako doba, počas ktorej je Predávajúci povinný uchovávať dokumentáciu v zmysle platných účtovných a daňových predpisov (účtovné doklady sa musia uchovávať počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú).
Pri osobných údajov, ktorých právnym základom je súhlas dotknutej osoby, je doba uchovávania platnosť poskytnutého súhlasu.
h) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov:
Právo dotknutej osoby na prístup k údajom – Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 1. a) účely spracúvania;
 2. b) kategórie dotknutých osobných údajov;
 3. c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 4. d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 5. e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 6. f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 7. g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 8. h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na opravu – Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“ )- Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 3. c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia (najmä ak spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa alebo ide o spracúvanie na účely priameho marketingu vrátane profilovania) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia (právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom);
 4. d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 5. e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
 6. f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1. Nariadenia.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia;
d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania;
e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania – Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia (najmä ak spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa alebo ide o spracúvanie na účely priameho marketingu vrátane profilovania), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania – Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Právo na prenosnosť údajov – Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, a
b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatňovaním práva na prenosnosť údajov nie je dotknuté právo na vymazanie. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo namietať – Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) (spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; alebo spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať. Dotknutá osoba sa výslovne upozorní na právo namietať najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom sa toto právo prezentuje jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania– Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Predchádzajúca veta sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:
a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom;
b) povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

V prípadoch uvedených v odseku vyššie v písm. a) a c) prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie. Rozhodnutia podľa odseku vyššie sa nezakladajú na osobitných kategóriách osobných údajov uvedených v článku 9 ods. 1 Nariadenia (zakazuje sa spracúvanie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby), pokiaľ sa neuplatňuje článok 9 ods. 2 písm. a) alebo g) Nariadenia (výnimky zo spracúvania osobitných kategórii osobných údajov) nie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby.

i) ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) (súhlas so spracúvaním osobných údajov) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) (výslovný súhlas so spracúvaním osobitnej kategórie osobných údajov), existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním:
Tento súhlas môže byt odvolaný kedykoľvek oznámením o odvolaní súhlasu zaslaným písomne na adresu prevádzkovateľa resp. elektronicky na adresu kontakt@fatrahemp.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
j) právo podať sťažnosť dozornému orgánu:
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na postup prevádzkovateľa a/alebo sprostredkovateľa Úradu na ochranu osobných údajov SR so sídlom: Hraničná 12 820 07 Bratislava 27, ktorý ako dozorný orgán vybavuje sťažnosti podané dotknutou osobou alebo subjektom, organizáciou alebo združením a vyšetruje v primeranom rozsahu podstatu sťažnosti a informuje sťažovateľa o pokroku a výsledkoch vyšetrovania v primeranej lehote, najmä ak je potrebné ďalšie vyšetrovanie alebo koordinácia s iným dozorným orgánom.
k) informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov:
Poskytnutie osobných údajov Kupujúcich je potrebné na uzavretie zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

V prípade poskytnutia súhlasu dotknutej osoby, ktorá nie je Kupujúcim, ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Bez poskytnutia osobných údajov nebude zaslaný newsletter, či iná priama forma marketingu.

l) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu:
Profilovanie sa nevykonáva.

 1. Registrácia na webovej stránke

Na webovej stránke sa môžete registrovať prostredníctvom registračného formulára a založiť tak svoj užívateľský účet. Do registračného formulára je nutné vyplniť požadované údaje, najmä meno, priezvisko, email, prípadne i telefónne číslo a korešpondenčnú adresu. Registráciou je užívateľský účet založený. Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorého založení boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť. V prípade zmien vo Vašich údajoch odporúčame vykonať ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte.
Na prístup do používateľského účtu je potrebné užívateľské meno a heslo. Prístupové údaje do užívateľského účtu uchovávajte v tajnosti. V opačnom prípade firma nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.
Prostredníctvom používateľského konta môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a proces ich vybavenia a spravovať používateľský účet vrátane doň zadaných údajov. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovej stránke. Vezmite, prosíme, na vedomie, že máme právo Váš užívateľský účet bez náhrady zrušiť, ak prostredníctvom Vášho účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo podmienok, s ktorými ste jeho založením vyslovili súhlas.

 1. Ochrana osobných údajov

Pri vyplnení objednávky, pri registrácii používateľského účtu, pri zadaní požiadavky prihlásenia k odberu newslettera poskytujete firme FATRA HEMP niektoré Vaše osobné údaje. Ďalej pri užívaní webovej stránky dochádza k získavaniu, uchovávaniu a spracovávaniu ďalších údajov, ku ktorým má firma FATRA HEMP prístup. Ako Vás informujeme pri ich zadaní, týmto úkonom a užívaním webovej stránky udeľujete súhlas so spracovávaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na uvedené účely, a to vo väčšine prípadov až do doby vyjadrenia nesúhlasu s ďalším takýmto spracovaním. Pre spracovanie Vašich osobných údajov totiž musíme vždy mať zákonný podklad. V prípade registrácie na odber newsletteru, zadaní požiadavky či vytvorenia používateľského účtu bez objednania tovaru je takým podkladom Váš súhlas so spracovaním Vašich údajov, v prípade zadania údajov pri objednávke tovaru je týmto podkladom skutočnosť, že údaje potrebujeme na uzavretie kúpnej zmluvy a plnenie povinností z nej vyplývajúcich. V niektorých prípadoch môžeme Vaše osobné údaje spracovávať z dôvodu nášho oprávneného záujmu, ktorým je najmä rozvoj, propagácia a zlepšovanie nášho podnikania.
Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri nakladaní s osobnými údajmi preto postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä so zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) (ďalej len “ZOOU”), v znení neskorších predpisov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len ako “nariadenie”).

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Heureka – Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

2.1 Čo sú osobné a ďalšie údaje?
Osobné údaje sú tie údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytujete v rámci vyplnenia objednávky, požiadavky, dopytu či registrácie. Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu osobu. Osobnými údajmi sú najmä, ale nie výlučne, meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, adresa bydliska či telefónne číslo.
Ďalšie údaje, ktoré získavame po udelení vášho súhlasi pri vstupe na webovú stránku v súvislosti s využívaním webovej stránky, sú IP adresa, typ prehliadača, zariadenia a operačného systému, doba a počet prístupov na webovú stránku, informácie získané pomocou súborov cookie a ďalšie podobné informácie. Upozorňujeme, že tieto ďalšie údaje môžeme získavať aj bez registrácie a bez ohľadu na to, či na webovej stránke nakupujete alebo nie.

Tieto ďalšie údaje nám pomáhajú zisťovať súbory Cookies. Súbor cookie je malý dátový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v internetovom prehliadači pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. Používame funkčné (nevyhnutné na správne fungovanie stránky), štatistické a marketingové cookies. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky uložené súbory cookie a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
Súbory cookies Prevádzkovateľ získava na základe Vášho súhlasu, a to v prípade nevyhnutných súborov ďalším používaním Webovej stránky alebo priamym vyjadrením súhlasu so zaznamenávaním ostatných súborov cookies.
Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Po príchode na stránku Prevádzkovateľa môžete vyjadriť súhlas s používaním Cookies, môžete ich odmietnuť, alebo individuálne nastaviť, či chcete alebo nechcete prijať štatistické a marketingové Cookies. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
VIAC O COOKIES si môžete prečítať v tomto odkaze.

2.2 Ako využívame osobné a ďalšie údaje
Prostredníctvom osobných a ďalších údajov Vám predovšetkým umožňujeme prístup k Vášmu účtu a čo najjednoduchšie užívanie webovej stránky. Sú pre nás tiež potrebné v prípade, že si u nás objednáte tovar, aby sme vedeli, s kým zmluvu uzatvárame, mali Vám tovar ako doručiť a v prípade potreby Vás mohli kontaktovať. Údaje ďalej využívame na komunikáciu ohľadom vedenia Vášho účtu a na užívateľskú podporu. Údaje môžu byť použité pre zlepšovanie našich služieb, a to vrátane využívania analýzy správania sa užívateľov webového rozhrania.
Údaje môžu byť využité na obchodné a marketingové účely, tj. na vedenie databázy používateľov webovej stránky a na ponúkanie tovaru a služieb, a to po dobu trvania právneho dôvodu pre tento spôsob spracovania a využitia osobných a ďalších údajov. V niektorých prípadoch, ako je napríklad uskutočnenie objednávky, takto môžeme činiť, kým proti tomu nevznesiete námietku, v iných prípadoch tak môžeme robiť len s Vaším súhlasom, o ktorého udelení ste vždy žiadaní a informovaní o účele, na ktorý súhlas udeľujete. Súhlas so zasielaním obchodných oznámení a elektronickej pošty za účelom priameho marketingu môžete kedykoľvek odvolať formou e-mailu na našu kontaktnú e-mailovú adresu.

2.3 Ako spravujeme a spracovávame Vaše osobné údaje?
Naša spoločnosť je správcom osobných údajov v zmysle ZOOU aj nariadenia. Spracovaním Vašich osobných a ďalších údajov môžeme poveriť tretiu osobu ako spracovateľa.
Osobné i ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu.
Osobné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie zmluvy a zaistenie nárokov z nej plynúcich. V prípade ich spracovania na základe registrácie na zasielanie obchodných správ či vytvorenie používateľského účtu budú údaje spracované do doby, keď odvoláte Vás súhlas či nám dáte iným spôsobom najavo, že si už takéto spracovanie Vašich údajov neželáte. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

2.4 Komu odovzdávame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje neposkytujeme nikomu inému. Výnimku predstavujú externí dopravcovia a osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru, prípadne poskytnutí služby. Takýmto osobám sú Vaše osobné údaje predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru alebo poskytnutie služby. Ak budeme Vaše údaje využívať na marketingové účely, môžeme ich odovzdať osobe, ktorá pre nás tieto činnosti zabezpečuje, a to opäť len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre poskytovanú marketingovú službu.

2.5 Aké sú Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi?
Máte právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na informácie o ich spracovaní (informácie o účele spracovania, aké údaje o vás spracovávame, informácie o zdrojoch týchto údajov, informácie o prípadných príjemcoch). Tieto informácie Vám budú bez zbytočného odkladu poskytnuté na požiadanie, rovnako tak ako potvrdenie, či o vás nejaké osobné údaje spracovávame.
Ďalej máte právo požadovať opravu nepresných osobných údajov alebo vymazanie osobných údajov, prípadne namietať proti spracovaniu osobných údajov. Na základe Vašej písomnej žiadosti odstránime Vaše osobné údaje z databázy. Žiadosť o vymazanie osobných údajov by mala byť založená na niektorom z dôvodov ustanovených v čl. 17 ods. 1 nariadenia. Do doby, než rozhodneme o Vašom požiadavku na opravu osobných údajov či ich vymazaní máte právo požadovať, aby sme spracovanie dotknutých údajov obmedzili.
Ak osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Pokiaľ ho odvoláte, nie je tým dotknutá oprávnenosť spracovania vykonaného pred odvolaním súhlasu.
V prípade, že Vaše údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu na ich spracovanie, máte právo namietať proti takémuto spracovaniu a my Vaše údaje nebudeme spracovávať až do doby, než preukážeme závažné oprávnené dôvody na ich spracovanie. Ak by naším oprávneným záujmom bol priamy marketing, bude vznesenie námietky bez ďalšieho znamenať ukončenie spracovania osobných údajov na tento účel.

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť alebo nami poverený spracovateľ osobných údajov vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s právnymi predpismi, môžete:

 • požiadať nás alebo spracovateľa o vysvetlenie;
 • požiadať, aby sme my alebo spracovateľ odstránili takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov;
 • podať sťažnosť proti takémuto spracovaniu na Úrade na ochranu osobných údajov.

Pri ochrane Vašich osobných údajov Vám vyjdeme maximálne v ústrety. Ak však s vybavením nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté Vaše oprávnenie obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.
Za poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov môžeme požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

 1. Súbory cookies

Webová stránka pre svoju činnosť využíva takzvané “cookies”. Ide o službu, ktorá zaznamenáva správanie návštevníkov webových stránok a umožňuje ho vyhodnocovať. Tým napomáha zlepšovať webové stránky, ich užívateľskú prívetivosť. Zbierané dáta o používateľoch stránok sú anonymné. Služba nezbiera osobné a citlivé údaje.

3.1 Čo sú to cookies a ako vyjadríte súhlas s ich používaním?

Súbor cookie je malý dátový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v internetovom prehliadači pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Účel spracúvania OÚ, na ktorý sú OÚ určené, právny základ spracúvania OÚ a identifikácia príjemcu (čl. 13 ods. 1 písm. c) a písm. e) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 1 písm. c) a písm. e) Zákona):
Na stránke Prevádzkovateľa sú používané nasledovné cookies:

 1. Funkčné (nevyhnutné technické) cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania Webovej stránky. Nevyhnutné cookies umožňujú zaznamenávať základné funkcie, ako sú nastavenia bezpečnosti, správa siete a prístupnosť. Môžete ich zakázať zmenou nastavení prehliadača, čo následne môže ovplyvniť fungovanie našej Webovej stránky.
 2. Štatistické cookies pomáhajú Prevádzkovateľovi nastaviť pre Vás rovnaký spôsob fungovania Webovej stránky po celú dobu, čo ich prezeráte, napr. voľbu jazyka, veľkosť písma a ďalšie preferencie zobrazenia. V rámci funkčných cookies Prevádzkovateľ zaznamenáva údaje, ktoré umožňujú Prevádzkovateľovi sledovať návštevnosť Webovej stránky. Ide iba o štatistiky a údaje sú anonymizované, takže Prevádzkovateľ nie je schopní na základe týchto údajov identifikovať Vašu osobu. Prevádzkovateľ používa Google Analytics – analytický nástroj spoločnosti Google Inc., ktorý zaznamenáva prístupy na Webovej stránke Prevádzkovateľa a jej súčastí. Analýzou návštevnosti a správania sa návštevníkov sa následne Prevádzkovateľ snaží prispôsobovať obsah Webovej stránky. Ako a do akého rozsahu využíva spoločnosť Google údaje sa môžete dočítať aj v tomto odkaze.
 3. Marketingové (reklamné) cookies, ktorá napr. umožňujú zobraziť Vám reklamu, ktorá Vás zaujíma, merať jej účinnosť reklám a pod.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?
Po príchode na stránku Prevádzkovateľa môžete vyjadriť súhlas s používaním Cookies, môžete ich odmietnuť, alebo individuálne nastaviť, či chcete alebo nechcete prijať štatistické a marketingové Cookies. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Tieto zásady sú účinné dňom 14. 9. 2021.
FATRA HEMP, s.r.o
prevádzkovateľ webovej stránky www.fatrahemp.sk
IČO: 52403050
DIČ: 2121011772
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 72390/L.

Nákupný košík

10% ZĽAVA

Privítajte jar s 10% zľavou a naštartujte imunitu s prémiovými konopnými produktami

kód: JAR10

*neplatí na zľavnené produkty a zvýhodnené balíčky.